Algemene Voorwaarden-DE BEDRUKKER.nl

Artikel 1. Algemeen
DEBEDRUKKER v. o. f. is gevestigd aan de Korte Groningerweg 33, 9607ps Foxhol.
, e-mail: info@Debedrukker nl

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DEBEDRUKKER nl (hierna te
noemen “DEBEDRUKKER”) met een derde (hierna te noemen “Koper” dan wel “Opdrachtgever”) gesloten
overeenkomst(en), aanbiedingen en offertes;
2. Door Opdrachtgever of Koper gehanteerde voorwaarden kunnen op een tussen partijen
gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn, indien deze door DEBEDRUKKER schriftelijk zijn
aanvaard;
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Groningen.

Artikel 2. Aanbiedingen en orders, totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle offertes/aanbiedingen van DEBEDRUKKER zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de
Opdrachtgever of Koper wordt aanvaard, heeft DEBEDRUKKER het recht het aanbod binnen twee dagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen;
2. Orders van Kopers binden DEBEDRUKKER pas, nadat de order schriftelijk door DEBEDRUKKER is bevestigd;
3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door DEBEDRUKKER en Koper is
overeengekomen;
4. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk
van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten,
etc. zijn bij benadering en nimmer bindend.

Artikel 3. Levering
1. De door DEBEDRUKKER opgegeven levertijden zijn altijd een benadering;
2. DEBEDRUKKER is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Iedere deellevering wordt als afzonderlijke
levering beschouwd;
3. De door Koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon en/of vrachtbrief of soortgelijk
document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en
hoeveelheid;
4. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde
termijn door DEBEDRUKKER met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid,
wordt deze termijn verlengd indien en voor zover de Opdrachtgever of Koper nog niet alle
voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk voorbereidingen heeft getroffen. Hierbij
valt o.a. te denken aan het door Opdrachtgever aanleveren van de juiste aantallen, modellen,
kleuren en omschrijvingen van de te bewerken producten, e.e.a. zoals in de overeenkomst
omschreven;
5. Indien DEBEDRUKKER opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever/Koper
bewerkte c.q. bedrukte producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct
reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit;
6. Indien de door DEBEDRUKKER geleverde producten in geringe mate (waaronder ook te verstaan
kleurschakeringen tot 10%) afwijken van de drukproef of het monster dan is dat niet aan te
merken als een tekortkoming van DEBEDRUKKER;
7. Alle kosten in verband met de door DEBEDRUKKER te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de
samenstelling en de bewerking van de in Artikel 3, vijfde lid bedoelde producten worden
afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen;
8. DEBEDRUKKER is gerechtigd om maximaal 10% meer of minder dan het met de Opdrachtgever/Koper
overeengekomen aantal producten als in dit Artikel 3 bedoeld aan de Opdrachtgever/Koper te
leveren alsmede in rekening te brengen.

Artikel 4. Vrijwaring rechten van derden

1. Indien DEBEDRUKKER in opdracht van Koper/Opdrachtgever artikelen vervaardigt en/of bedbedrukt/rukt/geborduurd naar tekening/model/monster of andere van Koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen,
vrijwaart Koper/Opdrachtgever DEBEDRUKKER ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden,
waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten etc.;
2. Opdrachtgever/Koper vrijwaart DEBEDRUKKER aldus tegen alle afspraken van derden ter zake van door
deze (in verband met de door DEBEDRUKKER verrichte werkzaamheden en/of (af)geleverde goederen)
geleden of te lijden schaden.

Artikel 5. Aangeleverd textiel
Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft
aangeschaft om door DEBEDRUKKER te laten borduren, bedrukken of anderszins te bewerken.
1. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van Koper/Opdrachtgever voorzien van een
borduursel of opdruk;
2. Ontstane misdrukken, was-echtheid- of hechtingsproblemen en/of overige onvolkomenheden
aan het aangeleverde textiel worden niet aan koper vergoed en/of gecompenseerd, tenzij
vooraf anders schriftelijk met DEBEDRUKKER overeengekomen;
3. Koper/Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van
informatie betreffende het aangeleverd textiel (afbeeldingen, gewicht, maten, kleuren, etc.)
aan DEBEDRUKKER;
4. Koper/Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van het
aangeleverd textiel in het magazijn van DEBEDRUKKER;
a. Correct aangeleverd textiel:
i. Wordt in één zending aangeleverd. Zendingen vanuit meerdere leveranciers
dienen eerst door Koper/Opdrachtgever verzameld te worden alvorens bij
DEBEDRUKKER te worden aangeleverd;
ii. Is volledig ontdaan van plastic, karton of andere attributen met als doel het
verpakken van het textiel;
iii. Is per kleur en maat duidelijk gesorteerd;
iv. Wordt aangeleverd met op het bovenste artikel een kopie van de
orderbevestiging waar het textiel voor is bedoeld, dit geldt ook bij
aanleveringen over meerdere dozen;
v. Wordt enkel verpakt conform de in de order genoemde aantallen. DEBEDRUKKER is
nimmer verplicht tot het controleren/natellen van aangeleverd textiel;
vi. Wordt aangeleverd per order. Meerdere orders mogen nooit samengevoegd
worden in één doos.
b. Textiel is tijdig aangeleverd indien:
i. Het textiel wordt aangeleverd conform Artikel 5, vierde lid, paragraaf a;
ii. Al het aangeleverde textiel voor de order minimaal 7 werkdagen voor
leverdatum is ontvangen in het magazijn van DEBEDRUKKER;
1. Wanneer aangeleverd textiel binnen 7 werkdagen voor leverdatum
volledig wordt ontvangen, is DEBEDRUKKER gerechtigd de leverdatum aan te
passen naar op zijn minst 7 werkdagen na de ontvangstdatum van
het aangeleverde textiel;
2. DEBEDRUKKER is niet verplicht tot het verwittigen van Koper/Opdrachtgever
indien de leverdatum wordt aangepast als gevolg van niet tijdig
aanleveren van aangeleverd textiel.
5. Indien aangeleverd textiel niet (volledig) voldoet aan Artikel 5, vierde lid brengt DEBEDRUKKER een
bedrag van € 25,00 exclusief BTW in rekening per aangeleverde verpakking;
6. Voor Artikel 5, vijfde lid geldt een vertraagde inwerkingtreding. Betreffende lid zal in werking
treden per 14 november 2022 waarna Artikel 5, zesde lid zal komen te vervallen.

Artikel 6. Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen
1. DEBEDRUKKER is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door Koper
aangeleverde modellen, diskettes, CD’s of welke andere dragers van artwork en originelen
dan ook. DEBEDRUKKER zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originelen of dragers
hiervan vergoeden of compenseren (Koper/Opdrachtgever dient dus een copy aan te leveren
en het origineel ter zekerheid achter te houden!);
2. De door DEBEDRUKKER in opdracht en voor rekening van Koper/Opdrachtgever vervaardigde
borduurkaarten, films, etc. blijven eigendom van DEBEDRUKKER, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

Artikel 7. Kleurverschillen
1. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het
afkeuren van de geleverde goederen.

Artikel 8. Klachten
1. Eventuele klachten moeten binnen 5 dagen na datum van levering schriftelijk aan DEBEDRUKKER
kenbaar zijn gemaakt;
2. Naar aanleiding van een door DEBEDRUKKER in te stellen onderzoek beslist DEBEDRUKKER of de klacht gegrond
is. Is de klacht gegrond dan heeft DEBEDRUKKER de keuze de goederen te vervangen dan wel
Koper/Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Koper verschuldigde
prijs voor de goederen.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling van door DEBEDRUKKER gefactureerde rekeningen aan Opdrachtgever/Koper dient te
geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
2. DEBEDRUKKER is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, ook als er bij eerdere afspraak of bevestiging
een betalingstermijn werd toegezegd;
3. Indien DEBEDRUKKER een betalingstermijn is overeengekomen dan dient deze als uiterste termijn te
worden beschouwd;
4. Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert Koper/Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Alsdan is de totale vordering van DEBEDRUKKER, ook van facturen waarvan de vervaldatum
nog niet is verstreken terstond en ineens opeisbaar. Eventueel vermelde kortingen komen dan
te vervallen en Koper wordt aan verkoper een rentepercentage verschuldigd van 1,5% per
maand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gezien. Voorts is koper
verschuldigd aan DEBEDRUKKER alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke
DEBEDRUKKER moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke
incassokosten worden in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde
bedrag met een minimum van € 100,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn dan
zullen deze kosten in rekening gebracht worden bij Koper/Opdrachtgever;
5. Facturen worden enkel digitaal verstuurd en vervangt daarmee compleet de gedrukte factuur.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van DEBEDRUKKER zolang Koper/Opdrachtgever de
verschuldigde facturen niet heeft betaald, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. DEBEDRUKKER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door Opdrachtgever/Koper geleden schade,
behoudens voor zover de Opdrachtgever of Koper aantoont, dat de schade het gevolg is van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar
gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de navolgende beperkingen van
aansprakelijkheid voordoen;
2. Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met Opdrachtgever opgenomen
en de verplichtingen als genoemd in Artikel 2 en Artikel 3 is DEBEDRUKKER tot geen enkele prestatie
jegens de Opdrachtgever gehouden;
3. DEBEDRUKKER is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook
ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is
veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de
directie van DEBEDRUKKER;
4. De schadevergoeding waartoe DEBEDRUKKER verplicht zou kunnen zijn, zal nimmer de factuurwaarde
van de geleverde goederen met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge
waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

Artikel 12. Reclamaties
1. De Koper/Opdrachtgever is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing,
respectievelijk levering op zichtbare gebreken en/of aantallen te controleren. Bij zichtbare
gebreken en/of onjuiste aantallen dient de Opdrachtgever/Koper binnen een termijn van 48
uur na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van
de gebreken/onjuiste aantallen aan DEBEDRUKKER, bij gebreke waarvan de geleverde goederen en/of
het werk geacht wordt in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard;
2. In geval van niet zichtbare gebreken geldt een termijn van 30 dagen na levering door DEBEDRUKKER;
3. Reclame geeft de Opdrachtgever/Koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten;
4. Indien DEBEDRUKKER van oordeel is, dat een reclame terecht is ingediend, heeft DEBEDRUKKER het recht om na
overleg met Opdrchtgever/Koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de
overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst,
zulks onder de verplichting van de Opdrachtgever/Koper aan DEBEDRUKKER op haar verzoek het niet
deugdelijk geleverde franco te retourneren. Nadat de klachten conform Artikel 12, eerste lid
DEBEDRUKKER hebben bereikt zal DEBEDRUKKER zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen
onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht;
5. Op DEBEDRUKKER rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien
Opdrachtgever/Koper niet aan al zijn verplichtingen jegens DEBEDRUKKER tijdig en volledig heeft
voldaan;
6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of
alsnog te leveren zaken. Ook niet als deze zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van
dezelfde overeenkomst;
7. Een reclame kan niet in behandeling worden genomen, indien geleverde zaken niet meer in
elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering;
8. DEBEDRUKKER is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering vooraf
schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen;
9. Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken sprake is van geringe
afwerking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van
Opdrachtgever/Koper geen recht van reclame.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid
1. DEBEDRUKKER heeft (indien Koper/Opdrachtgever tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht
dat Koper/Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige tussen DEBEDRUKKER en
Koper/Opdrachtgever gesloten overeenkomst) het recht:
a. Onmiddellijk betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van Koper/Opdrachtgever voor
alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;
b. Goederen, materialen, software of originelen onder zich te houden en eventueel te
verkopen ter voldoening. Verkoop zal pas plaatsvinden na een termijn van tenminste
zes weken na kennisgeving aan koper;
c. Zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
2. DEBEDRUKKER is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de door DEBEDRUKKER in rekening
gebrachte prijs van het specifieke schade veroorzakende goed;
3. Alle aansprakelijkheid van DEBEDRUKKER, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt hierbij uitgesloten;
4. DEBEDRUKKER is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel, waarvoor Koper
deze heeft gekocht. Koper/Opdrachtgever dient zich derhalve zelf omtrent de geschiktheid
van goederen tevoren op de hoogte te stellen;
5. Annulering door Koper/Opdrachtgever van overeenkomsten met DEBEDRUKKER is uitsluitend mogelijk
tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan DEBEDRUKKER.

Artikel 14. Afbeelden producties
1. DEBEDRUKKER heeft het recht geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels, etc. van
Koper/Opdrachtgever te fotograferen of anders af te beelden in zijn brochures, catalogi, etc.
ter ondersteuning van de verkoop van DEBEDRUKKER zonder dat hier enige vergoeding of andere
compensatie aan Koper/Opdrachtgever tegenover staat.

Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van DEBEDRUKKER
onafhankelijke, al dan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de
overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van ingeschakelde leveranciers;
2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
DEBEDRUKKER gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor
ten hoogste zes maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat DEBEDRUKKER tot betaling van
enige schadevergoeding gehouden zal zijn;
3. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan DEBEDRUKKER kan worden
toegerekend. Daaronder wordt verstaan, maar niet beperkt tot:
a. Deconfiture en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van
DEBEDRUKKER;
b. Werkstaking;
c. Brand;
d. Bijzondere weersomstandigheden;
e. Overheidsmaatregelen, waaronder in-en uitvoerverboden en in- en
uitvoerbelemmeringen.
4. Indien DEBEDRUKKER bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan her verplichtingen heeft voldaan
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever/Koper gehouden deze factuur te voldoen, als
betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Garantie
1. DEBEDRUKKER staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door
haar geleverde zaken, met dien verstande dat DEBEDRUKKER als gevolg van niet deugdelijk verrichte
werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken gedurende drie maanden na voltooiing
van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken de overeengekomen
werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van DEBEDRUKKER, zal
vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van
schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten;
2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage door onoordeelkundig of onjuist gebruik dan
wel onderhoud of na een door de Opdrachtgever/Koper zelf dan wel door een derde, zonder
toestemming van DEBEDRUKKER aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van de
Opdrachtgever/Koper gebruikte materialen of werkwijzen, vallen buiten de garantie;
3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien Opdrachtgever/Koper aan al diens
verplichtingen jegens DEBEDRUKKER (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan;
4. In het in Artikel 16, eerste lid omschreven geval dient Opdrachtgever/Koper ervoor zorg te
dragen, dat DEBEDRUKKER de oorspronkelijke overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan
uitvoeren;
5. Indien Opdrachtgever/Koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier
van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met
dien verstande dat de door DEBEDRUKKER gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze
garanties kunnen hebben;’
6. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van
toepassing.

Artikel 17. Geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
is het Nederlands recht van toepassing;
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 18. Retouren
1. Retouren dienen binnen zes weken na factuurdatum te worden aangemeld;
2. Iedere aanmelding geschiedt volgens het volledig invullen van het online beschikbare
retourformulier onder vermelding van order- of factuurnummer, artikelnummer, omschrijving
van het model, kleur, maat en aantal;
3. Artikelen die geen onderdeel meer zijn van de actuele collectie, of zijn gefactureerd met een
korting, zijn uitgesloten van retourneren;
4. Bij acceptatie van de retouraanvraag, wordt een retournummer kenbaar gemaakt aan
Opdrachtgever/Koper ter vermelding op het retourformulier, waarna Opdrachtgever/Koper het
volledige retourformulier bijvoegt in de retourzending;
5. Retourzendingen dienen binnen acht weken na factuurdatum te zijn ontvangen in het
magazijn van DEBEDRUKKER;
6. Retourzendingen zijn voor kosten van verzender;
7. Indien retourzending wordt geaccepteerd en verkoopbaar wordt geacht, zal DEBEDRUKKER een
creditfactuur opstellen. Per creditfactuur rekent DEBEDRUKKER 10% retourkosten;
8. Indien retourzending wordt afgewezen (artikelen worden niet verkoopbaar geacht), zal DEBEDRUKKER
de verzender hierover informeren;
9. Wanneer een retourzending wordt afgewezen, heeft verzender het recht om binnen 5
werkdagen na mededeling door DEBEDRUKKER hiervan, te verzoeken om toesturen van betreffende
goederen;
10. Na het verstrijken van de beslissingstermijn van 5 werkdagen behoudt DEBEDRUKKER het recht om de
goederen te doneren aan een goed doel;
11. Het retourbeleid zoals beschreven op de website van DEBEDRUKKER wordt geacht onderdeel te zijn van
deze algemene voorwaarden. Indien het online beschreven retourbeleid strenger is dan deze
algemene voorwaarden, prevaleert het retourbeleid.